Information om medlemskap

Som medlem i Återvinningsindustrierna förbinder företaget sig att följa vår Värdegrund, Uppförandekod och våra Stadgar.

Som medlem åtar man sig också att från 2017 följa Sveriges Byggindustriers Riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning (tidigare Kretsloppsrådets riktlinjer).

Återvinningsindustrierna har två olika typer av medlemskap

Ordinarie medlemmar: Företag som i sin verksamhet hanterar avfall och återvinningsmaterial inom något av följande områden:

  • insamling av restprodukter eller avfall
  • behandling av restprodukter eller avfall
  • vidareförädling av restprodukter eller avfall till nya råvaror, inklusive energiråvaror, eller produkter

Associerade medlemmar. Företag som är verksamma med anknytning till återvinningsområdet, vilka inte kan bli fullvärdiga medlemmar enligt stadgarna. Associerad medlem har inte rösträtt i föreningen.

 Företag kan också stödja föreningen som Nätverksföretag.

Länk till Sveriges Byggindustrier Riktlinjer för byggande och rivning hittar du HÄR.