ÅI:s remissvar på EU:s förslag till revidering av avfallsdirektiven

31 oktober 2014

ÅI välkomnar det Cirkulära ekonomipaketet med ambitionen att både öka materialåtervinningen och harmonisera definitioner och beräkningsmetoder inom EU.

Nedan sammanfattas ÅI:s synpunkter:

1. ÅI avstyrker att begreppet Kommunalt avfall och att definitionen enligt bilaga VI införs i avfallsdirektivet och i den svenska lagstiftningen.

 • Det är positivt med ambitionen att harmonisera definitioner och rapportering, men den föreslagna definitionen av Kommunalt avfall riskerar att bli ett hinder för att uppnå återvinningsmålen.
 • Återvinningsmålen kommer att beräknas på helt olika underlag om definitionen av Kommunalt avfall kopplas till kommunernas ansvar för insamlingen, eftersom det finns stora skillnader mellan medlemstaterna när det gäller vilka avfallsströmmar som omfattas av kommunernas ansvar. Det får till följd att man inte kommer att få jämförbara resultat från de olika medlemstaterna.
 • Målen för Kommunalt avfall innebär, att definitionen breddas jämfört med nuvarande mål och föreslås omfatta väsentliga delar av det avfall från verksamheter, som idag hanteras på en konkurrensutsatt kommersiell avfallsmarknad och samlas in av privata återvinningsföretag.
 • EU-kommissionen gör i bilaga VI en koppling mellan avfallsflödena och vem som samlar in dem. Vi kan notera att de privata företagen inte nämns över huvudtaget, trots att de har en nyckelroll på marknaden.
 • Det är principiellt helt fel att EU i lagstiftningen använder termer och definitioner som i detalj påverkar och styr hur medlemsstaterna organiserar hanteringen av avfallet.   
 • Även om man i definitionen tar bort vilka aktörer som ansvarar för insamlingen av avfallsflödena så riskerar termen Kommunalt avfall att sammanblandas med det kommunala ansvaret.

2. ÅI föreslår att EU ska följa upp avfall från Hushåll respektive motsvarande avfallsslag från Verksamheter separat. Det kommer att leda till betydligt högre återvinningsnivåer.

 • Alla länder rapporterar idag in avfallsstatistiken till EU men med olika definitioner av hushållsavfall, liknande avfall från verksamheter, kommunalt avfall etc. Det innebär att det inte går att göra relevanta jämförelser. Inte heller i den svenska avfallsstatistiken är det tydligt hur mycket av verksamheternas avfall som bidrar till hushållssektorns materialåtervinning.
 • Det är därför dags att dela upp statistiken i ”Avfall från Hushåll” respektive ”Motsvarande avfallsslag från Verksamheter”. Genom att harmonisera statistiken och följa upp tydligt definierade avfallstyper separat för hushåll och verksamheter kommer ett betydligt bättre statistikunderlag att erhållas, som kan utgöra grund för fortsatt förbättringsarbete.
 • Både mål och rapportering bör vara tydligt kopplade till avfallstyper i den europeiska avfallslistan. Kapitlet 20 Hushållsavfall bör endast gälla avfall från hushållen. Motsvarande avfallstyper för Verksamhetsavfall bör rapporteras i ett nytt kapitel 21. Återvinningsföretagen rapporterar idag statistik till sina verksamhetskunder så det kommer inte vara några problem att följa upp det separat. Rapporteringen av producentansvarsavfall bör på motsvarande sätt kunna delas upp i hushåll och verksamheter.
 • Denna uppdelning kommer att leda till ökad återvinning och ett ökat engagemang hos avfallslämnarna att bidra till att målen uppfylls. Företagen och olika branscher kan få ett bra underlag för sitt förbättringsarbete.

3. ÅI är positiv till ambitiösa återvinningsmål och att återvinningsbart material inte ska förbrännas eller deponeras. ÅI föreslår att målen delas upp; ett för avfall från hushåll och ett för motsvarande avfall från verksamheter.

 • Återvinningsmålen för ”Kommunalt avfall” på 50 % år 2020 respektive 70 % år 2030 bör ses över mot bakgrund av vad vi skrivit under punkt 2, dvs de bör delas upp i ett mål för avfall från hushåll och ett mål för motsvarande avfall från verksamheter. Vår bedömning är också att måldatumet 2030 bör kunna tidigareläggas.
 • De viktigaste återvinningsmålen enligt ÅI är de som sätts för varje avfallsslag samt inom producentansvarssystemen. Det är också främst dessa som bör jämföras mellan länderna.
 • Beräkningsmetodiken bör genomlysas för varje återvinningsmål för att bedöma var i återvinningskedjan det är bäst att mäta återvinningsgraden.
 • ÅI skulle gärna sett att ett mål för textilier föreslagits
 • ÅI menar också att de styrmedel som föreslås för att premiera materialåtervinning borde vara mer kraftfulla, inte minst styra bort från avfallsförbränning.

4. ÅI föreslår att mål bör utredas för att öka återvinningen av även kommersiellt avfall och industriavfall. Kommissionens förslag att hantera det inom ramen för BREF-arbetet är inte rätt väg att gå. Det ger inte tillräckligt utrymme för innovation och utveckling av nya återvinningsmetoder.

5. ÅI anser att de föreslagna minimikraven på producentansvarssystemen bör utformas som ”guidelines” och att varje land själva ska få besluta om utformningen anpassat till marknaden och förhållandena i respektive land.  Vi vill särskilt framhålla betydelsen av att producentansvarssystemen blir mer marknadsorienterade, befrämjar konkurrens samt är så flexibla i sin utformning att de ger utrymme för innovativa lösningar. Möjligheterna med frivilliga producentansvar bör också kunna få fortsätta att utvecklas.  

6. ÅI är positiv till att krav ställs på spårbarhet av farligt avfall och införande av ett nationellt register. ÅI har framfört önskemål om ett sådant under fler år.   

7. ÅI är också positiv till ökade kvalitetskrav på rapporteringen till EU, verifiering av tredje part samt systemet för tidig varning. Det är mycket angeläget att en myndighet får ansvar för statistiken, att den harmoniseras av konkurrensskäl och att den också kopplas till målens utformning.