ÅI:s remissvar: Minska riskerna med farliga ämnen

3 oktober 2012

I denna remiss har vi har valt att endast kommentera de avsnitt som berör materialåtervinning.

Sammanfattning

ÅI stödjer:

 • Etappmålet om likvärdiga krav i EU:s lagstiftning på farliga ämnen i återvunna och nyproducerade material.
 • Förslag till åtgärder med en fördjupad utredning för att identifiera verkningsfulla och kostnadseffektiva åtgärder för att uppnå etappmålet. Det krävs en fördjupad och samlad analys vilka förändringar som behövs.
 • Att regeringen ger Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket i uppdrag att tillsammans med andra berörda aktörer ta fram en analys och arbetsplan för hur Sverige ska driva frågan inom EU och gentemot andra medlemsstater. Uppdraget bör redovisas senast i december 2013.
 • Att vissa varugrupper ska stå i fokus och att följande ska prioriteras:
  - Byggprodukter och inredningar
  - Elektriska och elektroniska produkter
  - Kläder och skor samt
  - Leksaker och andra varor/ produkter avsedda för barn