ÅI:s remissvar: Statsstödsutredningens betänkande Olagligt statsstöd

1 mars 2012

Återvinningsindustrierna har yttrat sig över: Statsstödsutredningens betänkande Olagligt statsstöd, (SOU 2011:69).

I yttrandet går att läsa bl.a. följande:

ÅI tillstyrker;

  • Utredningens förslag att inte ändra den kommunala självkostnadsprincipen.
  • Att kraven på revisorsgranskning och att revisorsintyg kvarstår för att leva upp till kraven i transparenslagen, men motsätter sig att granskningen endast skall vara översiktlig.

ÅI anser bl.a. att;

  • Det är positivt att utredningen analyserar de olika typer av statsstöd som kan snedvrida konkurrensen samt att en ny lag införs om tillämpningen av Europeiska Unionens statsstödsregler.
  • Det är viktigt att staten säkrar att snedvridande statligt stöd inte får fortsätta eller uppstå i nya former på kommunal nivå.

ÅI saknar i analysen;

  • Statliga bidrag som har varit speciellt riktade till kommuner och kommunala bolag, t ex LIP- och KLIMP-bidrag.

ÅI vill särskilt peka på;

  • Att staten i samband med ändrade regleringar inom avfalls- och återvinningsområdet måste säkra att lika konkurrens föreligger för alla aktörer på marknaden.

Ni kan läsa yttrandet i filen som bifogas.