ÅI:s remissvar: Upphandlingsutredningen

27 januari 2012

Upphandlingsutredningens delbetänkande ”På jakt efter den goda affären” (SOU 2011:73)

Sammanfattande synpunkter:

  • Direktupphandlingar bör tydligare regleras och kvalitetssäkras. Beloppsgränserna bör inte ändras.
  • Dialog bör införas som regel vid upphandlingar över tröskelvärdena inom avfalls och återvinningsbranschen. Kommunerna bör bjuda in den privata återvinningsindustrin redan vid framtagande av avfallsplaner och renhållningsordningar, då dessa har stor betydelse för utformningen av kommande upphandlingsunderlag.
  • Tydliga rutiner och ansvar för upphandling bör tas fram hos de upphandlande myndigheterna, inköpsfunktionens status bör höjas och inköpare alltid involveras i upphandlingen för att säkerställa en professionell hantering.
  • Kommunerna bör planera för och säkerställa att resurser avsätts för uppföljning redan vid beslut om upphandling.
  • Både generella och branschspecifika vägledningar bör tas fram för utvärdering av kvalitet i förhållande till pris.
  • Formerna för funktionsupphandling och transformativa lösningar bör utredas ytterligare och goda exempel tas fram, speciellt där tjänster kopplade till infrastruktur ingår.
  • Kommunerna bör säkerställa de samordningsvinster de kan få genom samordnad upphandling innan förfrågningsunderlaget går ut.
  • Valfrihetsmodellen bör införas inom tillämpliga delar för kommunala renhållningstjänster, förslagsvis för hämtning av grovavfall från hyresgäster och fastigheter.
  • Kommunala bolag, som agerar på en konkurrensutsatt marknad, ska inte kunna anlitas utan föregående upphandling för att ta fram underlag som ligger till grund för kommunens kommande upphandlingar, t ex avfallsplan eller renhållningsordning.

Ni kan läsa hela svaret här.