ÅI:s medlemmar växlar upp för bättre sortering och ökad återvinning av bygg- och rivningsavfall

25 april 2017

Som första branschförening har ÅI:s medlemmar beslutat om ett frivilligt åtagande att följa Sveriges Byggindustriers riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning. Ett viktigt syfte är att öka återvinningen och skapa mer cirkulära materialflöden.

Bygg- och rivningsavfall utgör en stor del av den totala mängden avfall som genereras, cirka nio miljoner ton. Om alla aktörer i kedjan ställer krav på att riktlinjerna för bygg- och rivningsavfall följs så skulle det leda till en betydligt högre återvinningsgrad, renare fraktioner och att farligt avfall hanteras på ett miljöriktigt sätt.
 
- Vi uppmanar nu fastighetsägare och byggherrar, bygg- och rivningsföretag att göra samma åtagande, säger Britt Sahleström, och poängterar vikten av samarbete i hela värdekedjan. För knappt ett år sedan ordnade vi en workshop tillsammans med Sveriges Byggindustrier och Byggmaterialindustrierna kring dessa frågor och intresset är mycket stort för ökat samarbete för att driva på utvecklingen.
 
För mer information om riktlinjerna, klicka på länk till informationsbroschyren till höger på denna sida.