Naturvårdsverket har presenterat Sveriges avfallsstatistik

18 juni 2018

Hushåll och företag i Sverige genererade 140 miljoner ton icke-farligt avfall och 2,4 miljoner ton farligt avfall år 2016.

Gruvavfallet är den dominerande avfallsmängden, och är till stor del kopplat till storleken på produktionen inom gruvnäringen. Sedan år 2014 har gruvavfallet minskat något och låg 2016 på 110 miljoner ton vilket är 77 procent av allt genererat avfall i Sverige. Övriga industrier och verksamheter genererade 2016 27,5 miljoner ton avfall och hushållssektorn 4,4 miljoner ton avfall.

I hushållen uppstod 4,4 miljoner ton avfall 2016 vilket är sex procent mer än 2014. Av det genererade avfallet från hushåll var 0,4 miljoner ton farligt avfall och bestod till stor del av skrotade fordon och kasserad utrustning, bland annat förbrukad elutrustning och batterier. Det icke-farliga avfallet från hushåll består till stor del av det som kallas hushållsavfall, även kallat restavfall, följt av träavfall. Avfallsmängden per person var 441 kilo. Det är en ökning med 11 kilo per person jämfört med 2014.

Fördelningen mellan de tre stegen i avfallstrappan (materialåtervinning, annan återvinning och bortskaffande) för allt avfall exklusive gruvavfall är relativt konstant jämfört med 2014. 25 procent av avfallet materialåtervanns, 54 procent återvanns på annat sätt och 21 procent bortskaffades 2016. Av de tre stegen i avfallstrappan har annan återvinning ökat mest mellan 2014 och 2016 sett till absoluta tal, medan materialåtervinningen ökat mest procentuellt.

Biologisk behandling av avfall har ökat med 300 000 ton sedan 2014. Också mellan 2012 och 2014 skedde en ökning av biologisk behandling. Även energiåtervinning av icke-farligt avfall har på motsvarande sätt ökat från 2012 till 2016. Mellan 2014 och 2016 var ökningen 1,5 miljoner ton.

Materialåtervinningen av papper har minskat mellan 2012 och 2016. Mellan 2014 och 2016 var minskningen 200 000 ton.

Statistiken sammanställs vartannat år och omfattar de avfallsmängder som genererats i Sverige två år före rapporteringen. Statistiken redovisas sedan här på Naturvårdsverkets webbplats och i Statistiska centralbyråns statistikdatabas.  Nästa omgång med avfallsdata avser år 2018 och kommer att rapporteras av Naturvårdsverket sommaren 2020.
 

Läs rapporten

Produktsida för avfall på SCB:s webbplats