Avfallsutredningens förslag till monopolisering får tummen ner av Konkurrensverket

10 januari 2013

Konkurrensverket avstyrker i sitt yttrande helt avfallsutredningens förslag om att låta kommunen bli ensamt ansvarig för att samla in visst avfall. Genomförs förslaget skulle det kunna leda till att konkurrensen helt eller delvis upphör i många kommuner. Det skulle i sin tur kunna få negativa konsekvenser för både miljön och för medborgarna

Nuvarande ordning med producentansvar, som är utredningens alternativförslag, bör istället vara kvar, anser Konkurrensverket. Med väl fungerande konkurrens om producentansvarsavfallet stimuleras innovation och nyskapande, vilket skulle leda till att fler miljöanpassade och kundorienterade lösningar utvecklas.

Konkurrensverket betonar att även om kommunen enligt lag ska fullgöra vissa samhällsuppgifter som exempelvis avfallshantering, bör kommunen bidra till att främja konkurrensen genom att upphandla tjänsterna.

Konkurrensverket tillstyrker förslaget att låta företag själva ansvara för verksamheternas hushållsliknande avfall och ställer sig positivt till förslaget att kommunerna ska sortera ut produkter som är lämpliga för återanvändning och bereda andra aktörer möjlighet att återföra dessa till marknaden.

Konkurrensverket ser även positivt på förslaget om förhandsgodkända insamlingssystem och förslaget att göra det möjligt för privata återvinningsföretag att omhänderta grovavfall.

Läs mer på Konkurrensverkets hemsida här.