ÅI:s förslag för konkurrensneutralitet på marknaden för verksamhetsavfall

22 februari 2016

Marknaden för återvinning av verksamhetsavfall, dvs. insamling och återvinning av det avfall som genereras av företag, offentlig sektor och kommersiella aktörer, är en öppen och konkurrensutsatt marknad och borde fungera väl. Så är dock inte fallet idag. Privata och kommunala aktörer har olika villkor på marknaden.

ÅI har skickat in en skrivelse för att uppmärksamma regeringen på den snedvridna konkurrens och de konkurrensproblem som finns på marknaden och lämnar 11 förslag till hur de kan åtgärdas.

Förslagen till ändringar i kommunallagen

Förslag 1. Inför krav på ökad konkurrensneutralitet i kommunallagen

Förslag 2. Inför krav på mål och program för kommunens affärsdrivande verksamhet

Förslag 3. Ställ krav på att kommunal affärsverksamhet på den konkurrensutta avfallsmarknaden drivs i ett separat bolag helt åtskild från hushållsavfallstjänster mot ägarkommunen

Förslag 4. Revision av kommuner som bedriver affärsverksamhet på den konkurrensutsatta marknaden ska utföras av tredje part

Förslag 5: Inför laglighetsprövning för kommunala bolag

Förslag till ändringar i miljöbalken och tillhörande lagstiftningar

Förslag 6. Låt företagen få äga allt sitt avfall - begränsa definitionen av hushållsavfall till avfall från hushåll   

Förslag 7. Ta bort tillståndsplikten för privata företag att samla in konsumentelavfall från företag och andra verksamheter (läs även mer HÄR)

Förslag 8: Länsstyrelserna bör ansvara för tillsyn av kommunala bolags verksamhet på den konkurrensutsatta marknaden  

Förslag till ändring i miljöbalken och kommunallagen

Förslag 9. Ställ krav i lagstiftningen på att det ska vara separata återvinningscentraler för avfall från hushåll och från verksamheter

Förslag till ändring i fjärrvärmelagen eller annan lagstiftning

Förslag 10. Kommunala bolag ska inte tillåtas erbjuda paketlösningar med både fjärrvärme- och avfallstjänster till företag och andra verksamheter och därmed dra fördel av sin monopolsituation

Förslag till ändring i upphandlingslagstiftningen

Förslag 11. Tydliggör i lagstiftningen att Teckal-kriterierna ska beräknas på all verksamhet som kommunen bedriver inom avfallsområdet