Europaparlamentet har antagit det cirkulära ekonomipaketet

18 april 2018

Europaparlamentet har antagit det slutliga avtalet om det cirkulära ekonomipaketet. Paketet innehåller bland annat återvinningsmål och ny lagstiftning kring avfallshantering och cirkulär ekonomi.

De fyra rättsakterna som EU-parlamentet har godkänt utgör en del av omläggningen av EU:s politik mot en cirkulär ekonomi. År 2025 ska minst 55 procent av hushållsavfallet och verksamhetsavfallet i EU återvinnas, enligt texten. Målet kommer sedan att öka till 60 procent år 2030 och till 65 procent år 2035. När det gäller förpackningsavfallet så ska 65 procent återvinnas år 2025, och 70 procent år 2030. Separata mål slås fast för vissa typer av förpackningsmaterial, som till exempel papper och kartong, plast, glas, metall och trä.
 

Från år 2025 ska textilier och farligt avfall från hushåll samlas in separat. Detsamma gäller för biologiskt nedbrytbart avfall från och med år 2024, såvida det inte återvinns genom kompostering i hemmet. I enlighet med FN:s mål för hållbar utveckling bör EU-länderna också sikta på att minska matsvinnet med 30 procent fram till 2025 och med 50 procent fram till 2030. För att förebygga matsvinn bör EU-länderna införa incitament för att osålda livsmedel ska samlas in och distribueras säkert. Konsumenters förståelse av begrepp som ”sista förbrukningsdag” och ”bäst före”-datum på livsmedelsetiketter behöver förbättras.

Texten måste fortfarande formellt godkännas av rådet innan den kan publiceras i EU:s officiella tidning, som innehåller alla EU:s rättsakter.

Läs mer