Sverige kan fällas i EU-domstolen för brist på sanktioner mot kommuner som direktupphandlar avfallstjänster

13 december 2018

Återvinningsindustrierna bedömer att den nyligen meddelade domen i målet mellan Konkurrensverket och kommunerna som direktupphandlat avfallstjänster från Sysav i förlängningen kan leda till att EU-domstolen kommer att återuppta målet mot Sverige där flera av Återvinningsindustriernas medlemmar stämmer staten för att det saknas effektiva sanktioner mot svenska kommuner som bryter mot de så kallade in-house-reglerna.

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat dom i målet mellan Konkurrensverket och kommunerna som direktupphandlat avfallstjänster från Sysav. Till skillnad från förvaltningsrätten och kammarrätten kommer Högsta förvaltningsdomstolen fram till att det beslut som Konkurrensverket meddelat, att förbjuda kommunerna att utan upphandling tilldela Sysav uppdragen, ligger utanför Konkurrensverkets kompetens. Man konstaterar att Konkurrensverket har tillsynsansvar över tillämpningen av upphandlingsreglerna men att verket inte getts någon möjlighet att meddela förbud. Konkurrensverkets beslut undanröjs därmed. Med anledning av den utgången så går domstolen aldrig in på sakfrågan om kommunerna brutit mot in-house-reglerna. Domen kan således inte tolkas som att Högsta förvaltningsdomstolen gett klartecken för kommunerna att fortsätta att direkttilldela uppdrag till Sysav.

Effekten av domen blir att det numera står klart att det inte finns några påföljder för de kommuner som agerar i strid mot LOU, vilket det skall finnas enligt upphandlingsdirektiven. Detta är således en viktig dom för det mål som ligger i EU-domstolen där några av Återvinningsindustriernas medlemmar har stämt svenska staten, just för att det saknas effektiva sanktioner mot svenska kommuner som bryter mot in-house-reglerna. Högsta förvaltningsdomstolens dom bör därför innebära att EU-domstolen återupptar målet mot Sverige. Målet har vilandeförklarats efter Kammarrättens dom som innebar att Konkurrensverkets förbud bedömdes lagenligt. Detta har Högsta förvaltningsdomstolen nu rivit upp, vilket i förlängningen kan leda till att Sverige fälls i EU-domstolen. Då skulle Sverige bli tvunget att införa tydliga sanktionsmöjligheter mot kommuner som bryter mot in-house-reglerna och direktupphandlar avfallstjänster.