EU kommissionens paket för cirkulär ekonomi har antagits

22 maj 2018

EU-länderna har godkänt ett antal åtgärder för att framtidssäkra EU:s avfallslagstiftning som ett led i den övergripande strategin för en cirkulär ekonomi.

De nya reglerna bygger på kommissionens paket om cirkulär ekonomi från december 2015. Syftet är att förebygga avfall, och när det inte går, avsevärt öka återvinningen av kommunalt avfall och förpackningar. Man ska också gradvis fasa ut deponering och främja ekonomiska instrument, till exempel system för utökat producentansvar. Den nya lagstiftningen stärker avfallshierarkin genom att länderna måste prioritera förebyggande åtgärder, återanvändning och återvinning framför deponering och förbränning, och därmed bidra till en cirkulär ekonomi.
 

Återvinningsmål för kommunalt avfall

Till 2025

Till 2030

Till 2035

55 %

60 %

65 %


Nya återvinningsmål för förpackningar

 

Till 2025

Till 2030

Alla förpackningar

65 %

70 %

Plast

50 %

55 %

Trä

25 %

30 %

Metall (järnhaltig)

70 %

80 %

Aluminium

50 %

60 %

Glas

70 %

75 %

Papper och papp

75 %

85 %


Det finns redan krav på separat insamling av papper, papp, glas, metall och plast. De nya reglerna ska höja kvaliteten på returråvaror och deras användning: farligt hushållsavfall ska samlas in separat senast 2022, biologiskt avfall senast 2023 och textil senast 2025. Vid 2035 ska högst 10 % av det kommunala avfallet deponeras.

Den nya lagstiftningen föreskriver en ökad användning av effektiva ekonomiska instrument och andra åtgärder som främjar avfallshierarkin. Tillverkarna får en viktig roll genom att de måste ansvara för sina produkter när de blir avfall. Nya krav på utökat producentansvar kommer att leda till bättre resultat och styrning. Dessutom ska det senast 2024 finnas obligatoriska system för utökat producentansvar för alla förpackningar.

De nya reglerna träder i kraft 20 dagar efter att de har publicerats i EU:s officiella tidning.

Läs mer