EU-parlamentet har röstat för en skärpning av återvinningsmålen

20 mars 2017

Parlamentet röstade den 14 mars för att EU-kommissionens förslag till återvinningsmål ska höjas från 65 till 70 %. Även när det gäller deponering vill parlamentet skärpa målen till högst 5 % till deponi år 2030 jämfört med kommissionens förslag på högst 10 procent.

Linnéa Engström, EU-parlamentariker för Miljöpartiet, har kommenterat omröstningen i Aktuell Hållbarhet med att de kommande återvinningskraven innebär ett paradigmskifte inom avfallshanteringen och att Sverige inte kommer kunna importera och bränna sopor på samma sätt som i dag. Och i januari rekommenderade EU-kommissionen medlemsländerna att ta hänsyn till risken för strandade tillgångar när nya anläggningar för avfallsförbränning planeras.

Parlamentet är tydligt med att medlemsländerna måste säkra att avfallet sorteras före förbränning. För förpackningsmaterial som papper och kartong, plast, glas, metall och trä, föreslås ett återvinningsmål på 80 procent fram till 2030. Textilier och matavfall föreslås också samlas in separat . Mål bör införas för att minska livsmedelsslöseriet med 30 procent till år 2025 och 50 % fram till 2030. Vidare föreslås att medlemsstater ska vidta åtgärder för att säkerställa att minst 85 % av alla spilloljor regenereras senast 2025.

Definitionen av kommunalt avfall föreslås utvidgas till att omfatta en del av det som klassas som verksamhetsavfall, samtidigt som parlamentet föreslagit att en definition för kommersiellt och industriellt avfall införs i avfallsdirektivet. Parlamentet förtydligar i direktivtexten att definitionen av kommunalt avfall är konkurrensneutral vad gäller privata eller offentliga utförare av tjänsten.  

- Vi välkomnar att återvinningsmålen skärps, men att man inte håller isär vad som är avfall från hushåll och från kommersiella och industriella verksamheter på ett tydligt sätt är mycket olyckligt. Det ligger inte i linje med att tillämpa Polluters Pays Principle och att alla verksamheter ska kunna följa upp sina återvinningsmål även på nationell nivå. Det är obegripligt att parlamentet vill skapa en skiljelinje mitt i företagens avfall, både vad gäller storlek och typ av verksamhet samt mellan olika avfallsfraktioner, säger Britt Sahleström, vd för Återvinningsindustrierna.

Simona Bonafe, som varit rapporteur i paralementet kommenterar beslutet så här:

“Today, Parliament by a very large majority has showed that it believes in the transition towards a circular economy. We decided to restore the ambitious recycling and landfill targets in line with what the Commission had originally proposed in 2014 said lead MEP Simona Bonafè (S&D, IT).

"Demand for raw materials by the world economy could increase by a further 50% in the next 15 years. In order to reverse this trend, we must adopt a circular development model which keeps materials and their value in circulation, the only solution able to keep together sustainability with economic growth" she said."Re-use, recycling and recovery are becoming the key words around which a new paradigm needs to be built to promote sustainability, innovation and competitiveness, so that waste will cease to be a problem and become a resource" she added.”