Mer återvinning och cirkulära flöden när bygg- och anläggningssektorn blir fossilfri

2 maj 2018

Återvinningsindustrierna har ställt sig bakom målen, uppmaningarna och viljeinriktningen i färdplanen från bygg- och anläggningsbranschen. Den är en av nio färdplaner som olika branscher har lämnat över till regeringen. Färdplanerna visar hur branscherna ska bli fossilfria och samtidigt stärka sin konkurrenskraft. De innehåller också krav på en politik som ger rätt förutsättningar för omställningen.

Färdplanerna har initierats av Fossilfritt Sverige men utarbetats av branscherna i en öppen och inkluderande process som drivits av branschorganisationer eller företag. De visar på vilka tekniska språng som behöver genomföras, vilka politiska beslut som behövs och hur kostnader kan behöva fördelas. De visar också på vilket sätt omställningen kan gynna näringslivets konkurrenskraft.

 

Bygg- och anläggningssektorn visar i sin färdplan hur de redan med befintlig teknik kan halvera sina utsläpp till år 2030 och med hjälp av infångning och lagring av koldioxid (CCS) i cementframställningen ser betongbranschen en möjlighet till klimatneutral betong.

I färdplanen föreslås bland annat att reglerna för klassning av avfall bör ändras, så att cirkulära affärsmodeller och en utökad återanvändning och återvinning av schaktmassor, bygg- och rivningsmaterial inte hindras utan tvärtom drivs på. 

Läs färdplanen