Fel av Sysavs ägarkommuner att inte upphandla avfallstjänster enligt dom i Kammarrätten

24 mars 2017

Kammarrätten i Stockholm anser att de 13 kommuner som är delägare i Sysav AB inte får direktupphandla avfallshanteringstjänster av bolaget med stöd av det så kallade in house-undantaget.

- Det är mycket positivt att det klarläggs att kommunerna inte kan kringgå upphandlingsregelverket genom att bilda separata bolag för att kunna agera på den konkurrensutsatta marknaden. Vi ser fram emot att fler kommuner nu kommer upphandla sin avfallshantering och fundera igenom sin roll på marknaden. Kommunpolitiker bör stimulera att fler företag får chans att erbjuda tjänster och etablera sig på återvinningsvinningsmarknaden, inte bilda konkurrerande bolag som blir dominerande på den lokala marknaden, säger Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna. 

Kammarrätten anser att Konkurrensverket haft såväl behörighet som fog att i ett tillsynsbeslut (dnr 733/2014) konstatera att kommunerna inte får direktupphandla avfallshanteringstjänster från Sysav med stöd av det så kallade in house-undantaget i LOU. 

Vid prövningen av verksamhetskriteriet beaktade Konkurrensverket även den verksamhet som bedrivs i Sysavs dotterbolag (SYSAV Industri). Kammarrätten instämmer i Konkurrensverkets bedömning att den uppdelning mellan moderbolaget (SYSAV) och dess dotterbolag (SYSAV Industri) som genomförts innebär att bolagen är så pass tätt sammankopplade att prövningen av verksamhetskriteriet måste innefatta båda bolagen. Verksamhetskriteriet är således inte uppfyllt och någon in house-tilldelning kan inte ske.

- Även EU har kritiserat Sverige för att inte följa upphandlingsregelverket, fortsätter Britt Sahleström. Hösten 2013 anmälde ÅI och flera andra branschorganisationer och företag Sverige för fördragsbrott. Skälet var att Sysav och vissa andra kommuner har tilldelat kontrakt för avfallshantering direkt till sina egna bolag utan upphandling eller insyn, samtidigt som bolagen bedriver en betydande verksamhet på den öppna marknaden. Vi hoppas nu att EU efter denna dom driver detta ärendet vidare.

Läs mer om domen på Konkurrensverkets hemsida.
 

Läs även de nordiska konkurrensmyndigheternas rapport ”Competition in the waste management sector – preparing for a circular economy”.