Regeringsuppdraget om genomförandet av systemen med producentansvar redovisat

28 januari 2016

Naturvårdsverket har redovisat regeringsuppdraget om genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper och elutrustning. Bland annat föreslås nya definitioner av vem som är producent och sanktioner.

Förslag till nya definitioner av vem som är producent
  • Tillverkare av så kallade serviceförpackningar
  • Fyllare av andra förpackningar än serviceförpackningar
  • Importörer av färdigförpackade varor
Med serviceförpackningar avses sådana förpackningar som fylls i försäljningsögonblicket till en slutanvändare eller sådana förpackningar som används för obearbetade jordbruksprodukter. Med den föreslagna nya producentdefinitionen tas de överlapp som finns idag bort när det gäller vem som är producent för en enskild förpackning. I returpappersförordningen föreslås att gruppen tryckare och sådana som låter trycka tas bort ur förordningens producentbegrepp.
 
Förslag till sanktionsmöjligheter gällande producentansvar för elutrustning
Naturvårdsverkets utgångspunkt är att endast allvarligare överträdelser ska omfattas av straffansvar. Mindre allvarliga överträdelser bör istället omfattas av till exempel miljösanktionsavgifter. 
 
För otillåten insamling av elavfall föreslås reglerna i 29 kap MB bli tillämpliga, genom ett tillägg i 4 §. Samtidigt upphävs straffbestämmelserna i 76 § elutrustningsförordningen och ersätts med miljösanktionsavgifter eller tillsynsåtgärder. 
 
Förordningen om miljösanktionsavgifter kompletteras med bestämmelser kring överträdelser av kraven på ombud och märkning. För övriga överträdelser, t ex kravet på att tillhöra ett insamlingssystem (så kallade friåkare) kvarstår möjligheten förelägga om rättelse, följt av vite om inte så sker.