Regeringens forsknings-proposition innehåller satsning på cirkulär ekonomi

27 november 2016

Forskningspropositionen visar att det årliga anslaget inom området klimat och miljö ökar med 285 miljoner till år 2020. En del av satsningen går till forskning om cirkulär ekonomi.

Vid sidan av de nationella forskningsprogrammen går en del av pengarna till regeringens samverkansprogram för cirkulär och biobaserad ekonomi samt till att inrätta en analysfunktion för miljöarbetet.

Samverkansprogrammet för cirkulär och biobaserad ekonomi syftar till att kraftsamla regeringens innovationsinsatser relaterade till cirkulär och biobaserad ekonomi och på så sätt bidra till att stärka Sveriges innovations- och konkurrenskraft. 
 
Propositionen betonar att en cirkulär ekonomi och ett samhälle med bättre resursutnyttjande av avfall kräver forskning om bl.a. hållbar produktdesign, resurseffektiva råvaruuttag och processer, ersättning av fossila material och farliga kemikalier, utveckling av marknaderna för sekundärt material och återvinning, mätmetoder och standarder för bl.a. ekologiskt fotavtryck och kvalitetssäkring.
 
Forskningen behöver också utveckla och främja nya innovativa affärsmodeller som utnyttjar möjligheterna i funktionsförsäljning och ny teknik. Det kan handla om att dela på resurser, hyra och låna produkter och tjänster och att samlokalisera verksamheter som kan dra nytta av varandra. 
 
Satsningen genomförs via strategiska innovationsområden i samarbete mellan Formas, Vinnova och EnergimyndighetenI budgetpropositionen för 2017 beräknar regeringen en ökning av Formas två forskningsanslag till följd av satsningen på cirkulär och biobaserad ekonomi.