ÅI vill se förtydligande av äganderätten till avfall

19 juni 2019

Naturvårdsverket och McDonald´s (Diensten Ekonomisk förening) har båda var för sig fattat beslut om att överklaga den dom som kom den 29 maj 2019 från Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Domen innebar att äganderätten av fett från fettavskiljare från McDonald´s restauranger räknas som kommunalt bortforslingsansvar, dvs att MCDonalds inte själva äger sitt avfall och kan bestämma hur avfallet ska hanteras. Avfallet bedöms som därmed jämförligt avfall med hushållsavfall. Återvinningsindustrierna har under flera år arbetat för en lagstiftning som förtydligar att verksamheter själva ska ha rätt att äga sitt avfall. 

-Vi ser mycket positivt på båda dessa överklaganden och hoppas nu att domen kommer att få prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen för ett avgörande. Det är nödvändigt att vi inom en snar framtid får en ändrad lagstiftning som tydligör verksamheternas äganderätt till sitt eget avfall. I ett cirkulärt samhälle är äganderätten en nyckefaktor för att verksamheter ska kunna utveckla nya affärsmodeller och här har svensk avfallslagstiftning inte hängt med, säger Viveke Ihd, Chef hållbar återvinning & cirkulär ekonomi, Återvinningsindustrierna.