Ny rapport från IVA-projektet Resurseffektiva affärsmodeller

27 maj 2016

En ny rapport om insatsvaror har tagits fram inom IVA:s projekt Resurseffektiva affärsmodeller - stärkt konkurrenskraft. Tidigare har projektet bland annat släppt rapporten Resurseffektivitet - policyutveckling mot 2050.

Projektet Resurseffektiva affärsmodeller - stärkt konkurrenskraft pågår mellan 2014 och 2016 och ska bidra till utvecklingen av resurseffektiva lönsamma affärsmodeller och hållbar tillväxt. Projektet har arbetat inom två huvudområden:
  • Stimulera framväxten av nya affärsmodeller med inbyggd resurseffektivitet som maximerar resursernas värde. Projektet vill även lyfta fram exempel på affärsmodeller för resurseffektivitet inom olika branscher.
  • Identifiera områden för policyutveckling för affärsmöjligheter i anslutning till resurseffektivitet och som stimulerar utveckling av sådana affärsmodeller. Projektet ska presentera förslag på policyutveckling som leder fram till att Sverige år 2050 blir den ledande nationen för ett resurseffektivt samhälle.
Projektet har engagerat cirka 45 företag inom fem branscher (insatsvaror, infrastruktur, kapitalvaror, konsumentprodukter och livsmedel) samt en analysgrupp kring styrmedel. Följande rapporter har levererats:
  • Fakta och trender mot 2050, som beskriver resursutmaningen mot år 2050, då vi kommer vara 9 miljarder människor på jorden med betydligt fler som lever i medelklassen. 
  • Färdvägar mot 2050, där man har granskat fem materialflöden som exempel från de fem branscher som deltagit i projektet för att se var läckor finns och var nya affärsmöjligheter kan uppstå
  • Policyutveckling mot 2025, där varje bransch har satt upp en egen vision som leder till projektets övergripande vision. Genom detta arbete har branscharbetsgrupperna tittat på behovet av systemperspektiv, mätbara mål samt hinder mot att nå målen. Sex branschgemensamma policyutvecklingsområden har också tagits fram.
  • Insatsvaror - en branschrapport, som går in mer i detalj kring branschens behov av policyutveckling.

Läs mer