Lagrådsremiss om avfallshierarkin i miljöbalken

12 februari 2016

Regeringen har överlämnat en ny lagrådsremiss till Lagrådet. I remissen föreslås ändringar i miljöbalken som syftar till att på ett tydligare och mer samlat sätt införa avfallshierarkin i balken.

Avfallshierarkin regleras i EU:s ramdirektiv om avfall och anger den prioritetsordning för politik och lagstiftning som medlemsstaterna ska ha avseende förbyggande och behandling av avfall. Det ska framgå tydligt av balkens allmänna hänsynsregler att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till att förebygga och återvinna avfall. Förebyggande av avfall innebär att minska mängden avfall, minska mängden skadliga ämnen i material och produkter eller minska de negativa effekterna av avfall.
 
Bestämmelser om behandling av avfall som följer av avfallshierarkin förs in i balkens avfallskapitel (15 kap.). Den som behandlar avfall, eller är ansvarig för att avfall behandlas, ska välja en metod enligt en angiven prioritetsordning. Utgångspunkten är att avfall i första hand ska förberedas för återanvändning, i andra hand materialåtervinnas, i tredje hand återvinnas på annat sätt och i sista hand bortskaffas.
 
Man kan göra avsteg från hierarkins prioriteringsordning om det ger ett bättre resultat för människors hälsa och miljön som helhet eller om den behandlingsmetod som ska användas enligt hierarkin får orimliga konsekvenser. För att anpassa avfallskapitlet till hierarkin och göra det mer lättläst och logiskt i sin struktur omarbetas kapitlet redaktionellt.
 
Därutöver föreslås en ändring i reglerna om vad ett tillstånd till lagring av avfall ska innehålla samt följdändringar i miljöbalken och andra lagar.
 
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.