Mia Torpe har överlämnat sin utredning till regeringen

1 april 2016

Regeringens utredare Mia Torpe har överlämnat sitt förslag till kommunalisering av insamlingen förpackningar och returpapper till Miljö- och energidepartementet. Utredningen är ännu att betrakta som ett arbetsmaterial.

Att behålla nuvarande system, öka samarbetet mellan alla aktörer och skärpa kraven på producenterna skulle ge en betydligt bättre lösning att uppnå målen än en kommunalisering, säger Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna.

 I utredningen föreslås att alla de fastighetsägare som idag har kontrakt med återvinningsföretagen om fastighetsnära insamling ska tvingas säga upp dessa kontrakt för att sedan hänvisas till kommunens insamlingsystem.

 

- Det är de privata återvinningsföretagen som har byggt upp huvuddelen av den fastighetsnära insamlingen inom ramen för producentansvaret och också utvecklat en rad tjänster som underlättar för fastighetsägarna att ta ansvar för avfallshanteringen och sorteringen av avfallet, säger Britt Sahleström. 

 

Med Mia Torpes förslag ska kommunerna ta över denna verksamhet  (utan kompensation till återvinningsföretagen). Det finns inga krav på kommunerna att fortsätta bygga ut den fastighetsnära insamlingen, det får kommunerna avgöra själva.  

 

- Vi är alla överens om att insamlingssystemet behöver utvecklas, men kommunala monopol är inte lösningen i en cirkulär ekonomi, säger Britt Sahleström. Det är dags att en utredning bottnar frågan hur större krav i stället kan ställas på producenterna och att insamlings- och återvinningslösningar får utvecklas i konkurrens. 

 

Utredningens förslag till nytt regelverk är ännu oklart i stora delar och både finansiering och kostnadsuppskattningar för genomförandet saknas. Naturvårdsverket föreslås få huvudansvar för att ta fram detaljerna i regelverket.   

 

- Vi borde lägga all vår kraft och energi på att utveckla återvinningen, inte diskutera vem som ska ensamrätt till insamlingen. Våra medlemsföretag vill fortsätta ha en mycket mer aktiv roll att utveckla innovativa insamlingslösningar än det förslag som Mia Torpe har lagt, säger Britt Sahleström. Vi har idag inte monopol på utvinning av jungfruliga råvaror. Det är fel riktning att införa monopol på "utvinning" av återvunna råvaror, som har en nyckeroll i framtiden.