Ändringar i miljöbalken ska göra att Sverige inte bryter mot avfallsdirektivet

27 september 2019

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag på ändringar i miljöbalken, för att förbättra Sveriges genomförande av avfallsdirektivet. Detta efter att EU-kommissionen inlett ett överträdelseärende mot Sverige.

Enligt regeringen, som ännu inte offentliggjort förslaget, innebär ändringarna framför allt förtydliganden och preciseringar av den gällande av lagstiftningen på avfallsområdet. Det handlar enligt regeringen till exempel om hur avfall ska hanteras och vad en dom om tillstånd till avfallsbehandling ska innehålla.

Enligt förslaget ska en ny bestämmelse också införas i miljöbalken. Bestämmelsen ska innebära att en verksamhet som behandlar avfall endast ska få tillstånd om den kan förväntas uppfylla kraven på hur avfall ska hanteras. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari nästa år.