Miljömålsberedningen föreslår skärpning av miljömålen

15 mars 2016

Sverige ska fortsätta att bedriva en ambitiös och långsiktigt hållbar nationell klimatpolitik samt vara en förebild för andra länder. Det skriver Miljömålsberedningen i ett delbetänkande, som nu har lämnats till regeringen.

Miljömålsberedningen har överlämnat sitt delbetänkande med förslag till en klimatlag och klimatmål till regeringen. Miljömålsberedningen bedömer att det finns både fördelar och möjligheter för Sverige att gå före i omställningen till ett samhälle med låga utsläpp av växthusgaser. Största utmaningen för Sverige är enligt beredningen att minska utsläppen inom transportsektorn, jordbruket och basindustrin. Man pekar också på att arbetet ska ske inom ramen för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling.
 
Miljömålsberedningen vill skärpa målen så att Sverige senast år 2045 ska ha nollutsläpp, dvs inga nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Därefter ska Sverige uppnå negativa utsläpp. Målet innebär en tidigareläggning av den tidigare visionen om nollutsläpp till 2050. Miljömålsberedningens slutbetänkande lämnas i juni.