Remissvar Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige

10 juni 2016

ÅI välkomnar förslagen i Miljömålsberedningens delbetänkande "Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige" och anser att det är positivt med ambitiösa klimatmål och ett tydligt klimatpolitiskt ramverk eftersom det kan antas driva på utvecklingen mot mer resurseffektivitet och underlätta omställningen till en cirkulär ekonomi.

ÅI anser att det är viktigt att effektivitet i materialanvändningen prioriteras i det fortsatta klimatarbete eftersom användningen av energi och material är intimt lierade med varandra.

ÅI tillstyrker förslaget att det utformas ett klimatpolitiska ramverk som reglerar mål, planering och uppföljning för att förstärka arbetet med att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. ÅI vill särskilt understryka att det är viktigt att det klimatpolitiska ramverket integreras i samtliga politikområden. Det klimatpolitiska ramverket bör förstärka den näringspolitiska potentialen till stärkt konkurrenskraft och ökad tillväxt genom att ställa om från en linjär till en cirkulär ekonomi.

ÅI föreslår för den fortsatta beredningen av ärendet att:

  • Frågorna om resurseffektivitet och cirkulär ekonomi ges ett större utrymme i ramverket då dessa har stor betydelse för att minska klimatutsläppen. 
  •  Perspektivet att en stor del av utsläppen av klimatgaser kommer från tillverkningen av material och produkter inkluderas i ramverket och att utsläppen av klimatgaser kan minskas genom ökad materialåtervinning till nya råvaror. 
  • Regeringen bör överväga att det klimatpolitiska ramverket ska beakta både vad som kan göras i Sverige och vad som kan göras i ett globalt perspektiv, dvs. särskilja utsläpp som är ett resultat av svensk konsumtion och produktion från internationella utsläpp. 

ÅI tillstyrker förslaget att ett klimatpolitiskt råd inrättas. ÅI anser det viktigt att rådet inte ges ett för begränsat mandat. Rådet bör hantera både åtgärder i Sverige men även beakta åtgärder och situationer där Sverige kan vara föregångare internationellt genom att driva frågor inom EU respektive på den internationella arenan för att minska utsläppen i värdekedjan samt från konsumtionen.