Miljömålsberedningens slutbetänkande om klimatpolitiskt ramverk tar upp resursanvändningen

28 juni 2016

Miljömålsberedningen föreslår nya mål samt att klimatfrågan behöver integreras i alla politikområden, alla sektorer och på alla nivåer i samhället. Resurseffektivitet bör vara ett övergripande mål till stöd för klimatpolitiken.

Förslag till nya mål för klimatpolitiken:

  • Utsläppen utanför EU:s handelssystem bör senast år 2030 vara minst 63 procent lägre än utsläppen 1990.
  • Högst åtta procentenheter av utsläppsminskningarna får, men måste inte, ske genom så kallade "kompletterande åtgärder", till exempel ökat upptag i mark och skog eller åtgärder i andra länder.
  • Senast år 2040 bör utsläppen vara minst 75 procent lägre än år 1990, varav högst två procentenheter får ske genom kompletterande åtgärder.
  • Utsläppen för inrikes transporter ska senast år 2030 vara minst 70 procent lägre jämfört med 2010 års nivå

Utredningen lyfter också fram behovet av insatser för att öka materialåtervinningen och minska utsläppen från avfallsförbränning.

Vidare bör kretslopp av material i teknosfären öka när det ger mer ekonomiskt värde ur samma mängd resurser och skapar både tillväxt och minskad klimatpåverkan. Det offentliga bör styra så att de nya teknologierna integreras i samhället på ett effektivt sätt som skapar bästa möjliga resursutnyttjande och bidrar till att klimatmålen uppnås.

Lär mer HÄR.