Nationell upphandlingsstrategi

30 juni 2016

Regeringen har idag beslutat om en Nationell upphandlingsstrategi.

I strategin betonar regeringen att de upphandlande myndigheterna behöver ta ett större ansvar för att upphandla mer strategiskt och ansvara för att skattemedel används på bästa sätt. Upphandlingsstrategin presenterar förslag på konkreta åtgärder som kan vidtas i de upphandlade myndigheternas organisationer. De åtgärder som föreslås i strategin är relevanta oavsett vilken offentlig verksamhet det rör sig om.

Målet med strategin är att offentlig upphandling ska vara effektiv, rättssäker och ta till vara konkurrensen på marknaden. Utifrån målet har regeringen tagit fram sju inriktningsmål för Upphandlingsstrategin:

  1. Offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär.
  2. Effektiva offentliga inköp.
  3. En mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens.
  4. En rättssäker offentlig upphandling.
  5. En offentlig upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar.
  6. En miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling.
  7. Offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle.

ÅI välkomnar strategin och särskilt de fokus som finns på att upphandlingar ska ta tillvara konkurrensen på marknaden och främja innovationer och alternativa lösningar.

Hela strategin finns att ladda ner från Regeringens hemsida