Naturvårdsverkets förslag om hantering av textilier

27 september 2016

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag utrett hanteringen av textilier. I rapporten föreslås lagkrav på utsortering av textilavfall, dialog med branschen om minskad miljöpåverkan från textilproduktion, stöd till utveckling av hållbara affärsmodeller för små och medelstora företag inom textil- och modebranschen, mer återanvändning och materialåtervinning av textil inom offentlig verksamhet och informationsinsatser till konsumenter.

Lagkrav på utsortering av textilavfall
I dagsläget ansvarar kommunerna för avfall från hushållen, inklusive textilavfall. För att textilavfallet ska kunna gå till återanvändning eller till materialåtervinning föreslås ett lagkrav för utsortering av textilavfall i form av kläder och hemtextil. Lagkravet kan antingen införas som ett krav som omfattar alla som idag har ansvar för textilavfall, eller som ett producentansvar.

Lagkravet bedöms inte påverka den återanvändning som sker genom försäljning på nätsajter, loppisar och second-hand affärer.

- Det är mycket positivt att krav på utsortering av textilier föreslås, säger Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna. Det skulle behövas också för andra materialslag. Vi är kritiska till att Naturvårdsverket så tydligt markerar att textilier är ett hushållsavfall.om det är ett avfall och endast får hanteras av kommunerna. Gråzonen mellan återanvändning, förberedelse för återanvändning och materialåtervinning måste hanteras så att inte en ålderdomlig lagstiftning sätter gränser för olika aktörer att skapa mer resurseffektiva lösninhgar.  

Textil- och modebranschen och konsumenters agerande är betydelsefullt
För att nå hållbar produktion och konsumtion av textilier behövs åtgärder som påverkar både utbudet och efterfrågan. Naturvårdsverket föreslår mål för hållbar hantering av textilavfall och anser att det även behövs mål för hållbar textilkonsumtion. 

För att påverka utbudet föreslås en dialog mellan Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, branschen, forskare och andra berörda aktörer för att på frivillig väg bidra till att minska produktionens miljöpåverkan. Naturvårdsverket föreslår också att Tillväxtverket ska få ett uppdrag och medel för att kunna ge ekonomiskt stöd till att utveckla nya affärsmodeller.

̶  För att öka både återanvändning och materialåtervinning anser vi att det offentliga bör gå före och bli en förebild, berättar Yvonne Augustsson. Därför föreslår vi att viss lagstiftning bör ses över så att den inte utgör hinder.

Konsumenternas agerande är också en del av lösningen då deras insatser gör det möjligt att komma längre än lagstiftningen. Idag är problemet att information om miljö- och hälsoeffekterna som uppstår vid textilproduktionen i många fall inte når konsumenten. Därför föreslår Naturvårdsverket ökade informationsinsatser som riktar sig till konsumenter.

Läs mer HÄR