Ny rapport: Nöjdare kunder och ökad återvinning - utveckla den kommunala upphandlingen inom avfallsområdet

19 augusti 2014

"Vi ska få nöjdare kunder och ökad återvinning genom att utveckla en upphandlingsprocess som säkerställer kvalitet och innovativa lösningar". Så lyder det gemensamma målet som SKL, Återvinningsindustrierna, Avfall Sverige och Fastighetsägarna har antagit tillsammans i den förstudie som genomförts för att utveckla den kommunala upphandlingen inom avfallsområdet under ledning av SKL.

I förstudien har en genomgång gjorts av hur upphandlingarna av avfallstjänster ser ut idag, hur kommuner, entreprenörer och fastighetsägare uppfattar problembilden samt vilka möjligheter man ser till utveckling för alla parter. 

 

Den goda affären, så som den beskrivs i upphandlingsutredningen (SOU 2013:12), har varit en utgångspunkt. Förstudien och målet kommer vara en grund för fortsatt samarbete, närmast genom en gemensam konferens och ett utvecklingsprojekt inriktat mot funktionsupphandling.

 

Målet visar att nöjdare kunder och ökad återvinning är de kvaliteter som bör prioriteras i utvecklingen av upphandlingarna. Det speglar också utmaningen och utvecklingspotentialen i att hitta sätt att säkerställa att rätt kvalitet levereras samtidigt som utrymme kan ges för utveckling och innovation.

 

Målet är formulerat som ett gemensamt åtagande för att visa på betydelsen av dialog och att alla aktörers perspektiv ska finnas med.

 

Ordförande i stygruppen har varit Gunilla Glasare, SKL. Kommundirektörerna i Jönköping, Leksand och Nacka, representant för Avfall Sveriges styrelse har deltagit liksom vd för Fastighetsägarna.

Från ÅI.s sida har Anders Wijkman,ordf ÅI, David Schelin, Ragn-Sells, Mårten Widlund, Sita och Ola Claesson, Liselotte Lööf Miljö varit med i styrgruppen.