Ny rapport om hinder i lagstiftningen för en mer cirkulär ekonomi i Europa

10 november 2016

I rapporten Regulatory barriers for the Circular Economy: Lessons from ten case studies analyseras de största hindren för att utveckla marknaderna i en cirkulär ekonomi.

En viktig slutsats är att den interna marknaden för återvunna material måste harmoniseras för att bibehålla värdet och råvarorna inom EU. En annan är att lagstiftningen för produktdesign måste utformas så att den tar hänsyn till produktens hela livscykel.
 
Studien konstaterar att lagstiftningen alltför mycket fokuserar på en ”one size fits all”-lösning och att kvantitet premieras framför högkvalitativ återvinning. Analysen visar också att lagstiftningsförändringar inte alltid är tillräckliga. Ekonomiska barriärer såsom marknadspriser, inlåsningar i befintlig teknik och attityder hos producenter och konsumenter måste också överbryggas.
 
I rapporten ges rekommendationer om vilka åtgärder som bedöms som mest relevanta för de tio fallstudier som har studerats.