Ny rapport aktualiserar behov av styrmedel för återvunna råvaror

14 oktober 2016

En ny rapport om avfallsimport visar att marknadsförutsättningarna för återvunna råvaror är avgörande för materialåtervinningen. Därmed aktualiseras behovet av styrmedel för en ökad efterfrågan på återvunna råvaror och utökad utsortering av avfallet.

Förra året importerades drygt 1,3 miljoner ton avfall till svenska avfallsförbränningsanläggningar för att bli till fjärrvärme och el och den svenska förbränningskapaciteten fortsätter att byggas ut. IVL Svenska Miljöinstitutet har studerat hur avfallsimporten påverkar materialåtervinningen, både i Sverige och i de länder som Sverige importerar mest avfall ifrån – Norge, Storbritannien och Irland. 
 
– Allt för mycket avfall förbränns i dag och rapporten visar tydligt att det behövs ekonomiska incitament för att mer avfall ska kunna sorteras ut och för att återvunna råvaror ska efterfrågas i högre utsträckning på marknaden, säger Britt Sahleström, vd Återvinningsindustriernna.  
 
Det finns idag 34 avfallsförbränningsanläggningar i Sverige som har tillstånd att förbränna hushållsavfall och utbyggnad av fler anläggningar pågår. IVL Svenska Miljöinstitutet konstaterar i rapporten att en stor del av det avfall som förbränns i dag tekniskt sett i stället skulle kunna materialåtervinnas. Orsakerna till att detta inte görs i dagsläget är främst ekonomiska; värdet på det utsorterade materialet kompenserar inte för de extra kostnader som en utökad sortering medför. För vissa materialfraktioner saknas det också en marknad.
 
– Utsorteringsgraden bestäms i större utsträckning av säljbarhet och pris för det material som sorteras ut till materialåtervinning än av kostnaden för att exportera avfallet, säger Anna Fråne, projektledare på IVL.