Ny statistik om ökade avfallsmängder

6 juli 2016

Under 2014 uppkom totalt 167 miljoner ton avfall i Sverige, vilket är en ökning med 11 miljoner ton jämfört med 2012. Det visar ny statistik som Svenska MiljöEmissionsData (SMED) har tagit fram åt Naturvårdsverket.

Återvinningen av icke-farligt avfall har ökat med 14 procent mellan åren 2012 och 2014. Det är främst rötning av avfall samt användning av askor, slagg och jordmassor som konstruktionsmaterial som har ökat. För farligt avfall har återvinningen minskat med 14 procent från 2012 till 2014.

Sammanlagt materialåtervanns 11,4 miljoner ton icke farligt avfall och 410 000 ton farligt avfall i Sverige under 2014. 7,6 miljoner ton avfall gick till energiåtervinning - en ökning med 14 procent för icke-farligt avfall och med 11 procent för farligt avfall från 2012 tiill 2014. Andelen av hushållens avfall som gick till energiåtervinning var 51 procent. Under år 2014 deponerades 3,7 miljoner ton avfall, vilket innebär en ökning jämfört med 2012 då deponeringen var 3,0 miljoner ton.

De flesta av återvinningsmålen uppnås för bilar, el- och elektronik, batterier, däck, lantbruksplast, kontorspapper samt för glas-, kartong-, metall- och träförpackningar. Materialåtervinningsmålen för PET-flaskor och aluminiumburkar inom pantsystemet uppfylldes inte, och inte heller för plastförpackningar.

Läs mer här och här