Regeringens nyindustrialiseringsstrategi har fokus på cirkulär ekonomi

21 januari 2016

Återvinningsindustrierna välkomnar regeringens nyindustrialiseringsstrategi som lyfter cirkulär ekonomi som ett viktigt framtidsområde för svensk industri.

Regeringen anser att Sverige har ett gott utgångsläge för nyindustrialisering inom cirkulär ekonomi och digitalisering. I strategin lyfts Sveriges globala konkurrensfördelar inom återvinning och miljöteknik och den stora potentialen till ökad export och sysselsättning inom området. 
 
Strategin identifierar fyra områden som särskilda utmaningar för svensk industri. Det handlar om att fortsätta digitaliseringen, att öka hållbarhet och resurseffektivitet, att tillgodose industrins kompetensbehov samt öka innovationskraften. Nästa steg i nyindustrialiseringen är att ta fram en handlingsplan med konkreta åtgärder för att möta de utmaningar som strategin pekar ut. 
 
Enligt strategin behöver genomförandet bland annat inriktas mot att:
Utveckla nya eller förbättra existerande tekniker, varor och tjänster med avseende på kraftigt minskade utsläpp, utfasning av särskilt farliga ämnen, högre energi- och resurseffektivitet, högre återanvändnings- och återvinningsbarhet, samt högre
miljöprestanda.
Ta till vara potentialen i nya digitala och andra tekniker för omställningen mot en fossilfri och cirkulär ekonomi.
Uppmuntra affärsmodeller som skapar värden med utgångspunkt i cirkulär ekonomi.