Pressmeddelande: Monopol är inte lösningen i ett resurseffektivt samhälle

7 januari 2013

Idag är avfall en resurs som hanteras på en kommersiell marknad. Återvinning och återbruk kommer att bli än viktigare nav i omställningen till ett mer resurseffektivt samhälle. Politikerna måste skapa marknadsregler och incitament som utvecklar marknaden i denna riktning. Framtidslösningarna skapas inte via kommunala monopol, anser Anders Wijkman, ordförande för Återvinningsindustrierna.

– Lösningen är i stället att skapa förutsättningar för innovation, utveckling och nyföretagande genom att konkurrensutsätta marknader och tillåta en mångfald av lösningar. Det finns det många goda exempel på, säger Anders Wijkman. Olika aktörer måste få möjlighet att bidra till att utveckla framtidslösningarna även inom återvinningsområdet. 

De beslut som regering och riksdag ska fatta under 2013 baserat på avfallsutredningens förslag kommer att få stor betydelse för aktörerna på återvinningsmarknaden, inte minst de privata företagen och deras konkurrenskraft, under lång tid framöver.

Läs mer i ÅI:s pressmeddelande och om ÅI:s syn på avfallsutredningen under länken Avfallsutredningen - remissvaret till vänster.