Remissvar Boverkets rapport Dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation

31 augusti 2016

ÅI tillstyrker Boverkets författningsförslag till lagbestämmelser om dokumentationssystem för byggprodukter i byggnadsverk.

Återvinningsindustrierna, ÅI, har genom remiss beretts möjlighet att lämna synpunkter på Boverkets förslag i rapport Dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation (rapport 2015:46). ÅI tillstyrker Boverkets författningsförslag till lagbestämmelser om dokumentationssystem för byggprodukter i byggnadsverk.
 
Avfall från byggverksamhet är den enskilt största avfallskategorin i Sverige, om gruvavfall exkluderas. En stor del av det i dag uppkomna bygg- och rivningsavfallet återvinns, men återvinningsgraden bör öka ytterligare – och särskilt graden av materialåtervinning. För att öka materialåtervinningen är det viktigt att samla och tillgängliggöra information om bygg- och rivningsavfallets innehåll och egenskaper och säkerställa spårbarheten av byggprodukter i byggnadsverk. ÅI anser att Boverkets förslag om lagstadgad skyldighet för fastighetsägare att föra loggbok över vilka produkter och material som använts i byggnadsverk kan bidra till att öka kvaliteten av återvunna material genom att särskilja material med hög återvinningskvalitet och material som inte bör materialåtervinnas.
 
Det är viktigt att kraven på loggboken utformas så att ett så fullgott kunskapsunderlag som möjligt erhålls till en rimlig administrativ kostnad för byggherren. Enligt 7 § i författningsförslaget ska regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om vilka produkter som ska dokumenteras i en loggbok, vilka uppgifter om produkterna som ska ingå i en loggbok och den närmare utformningen av loggboken. ÅI anser att de befintliga dokumentationssystem, t.ex. Byggvarudeklarationen, bör beaktas så långt som möjligt vid utformningen av föreskrifterna för att minimera den administrativa bördan för berörda företag. 
 
ÅI anser att det är viktigt att säkerställa att informationen i loggboken inte faller bort när byggmaterialet blivit avfall. Det bör därför regleras inom avfallslagstiftningen. En tänkbar lösning är att genom lagreglering kräva att i de fall det finns loggbok vid rivning och sanering ska informationen i loggboken följa avfallet till dess att det har behandlats eller återvunnits. En sådan bestämmelse minskar risken att informationen faller bort när avfallet byter innehavare, dvs i avfallsledet efter transport och insamling, mellanlager till slutlig återvinning/behandling och möjliggör en effektivare materialåtervinning.
 
I författningsförslaget pekas särskilda byggnadstyper ut för vilka det ska vara krav på att föra loggbok. ÅI anser att det är rimligt att loggboken till en början begränsas till att vara obligatorisk för enbart dessa byggnadstyper. Om systemet med loggbok faller väl ut för de utpekade byggnadstyperna bör det övervägas att utöka kravet till att omfatta fler byggnadstyper.