Remissvar Överprövningsutredningen

15 juni 2015

ÅI lyfter i remissvaret på Överprövningsutredningen (SOU 2015:12) fram två viktiga frågor för branschen:
Vi avstyrker förslaget om preklusionsfrist, dvs påtalandeskyldighet avseende brister i förfrågningsunderlaget innan halva anbudstiden och föreslår att Konkurrensverket måste får förlängd tid eller ökade resurser för att utreda och ansöka om upphandlingsskadeavgift.

Läs huvudelarna i ÅI:s remissvar:

ÅI ställer sig bakom Svenskt Näringslivs remissvar och lämnar här kompletterande synpunkter på de frågor som bedöms ha särskilt stor betydelse för återvinningsbranschen. 

ÅI avstyrker förslaget om preklusionsfrist eller s k påtalandeskyldighet avseende fel och brister i förfrågningsunderlaget innan halva tiden för att lämna anbud i upphandlingen löpt ut. Förslaget innebär en alltför stor inskränkning i möjligheten att kunna överklaga upphandlingen. 

Skälet är att brister i kraven ofta inte upptäcks förrän under den senare delen i processen att besvara anbudet, dvs när det faktiska arbetet med att analysera och besvara anbudet har kommit igång ordentligt. Förslaget skulle innebära en oproportionell inskränkning i leverantörernas rättssäkerhet. Det kan också komma att innebära betydande merarbete för upphandlande myndigheter och domstolar, speciellt om leverantörerna av säkerhets skäl skickar in synpunkter på förfrågningsunderlaget. 

ÅI föreslår att tidsfristen för att ansöka om utdömande av upphandlingsskadeavgift förlängs, så att Konkurrensverket ges tillräcklig tid för att kunna utreda de överträdelser som begåtts. 

Skälet är att otillåtna direktupphandlingar är ett mycket stort problem i avfalls- och återvinningsbranschen, med snedvriden konkurrens som följd. Dels så kringgår de kommunala bolagen på olika sätt upphandlingsregelverket, exempelvis genom olika bolagskonstruktioner, dels så väljer många kommuner att direkttilldela och därmed själva investera i avfallsbehandlingsanläggningar med en överkapacitet som de sedan utnyttjar på den konkurrensutsatta marknaden. Inte minst avsaknaden av tydliga krav på och tillsyn vad gäller särredovisning försvårar ofta den analys som Konkurrensverket behöver göra för att upptäcka överträdelser. I det fall tidsfristen ligger kvar anser ÅI att Konkurrensverket bör få ytterligare resurser för att säkerställa att lagar och regelverk följs av kommunerna.