ÅI:s remissvar Återvinning ur nedlagda avfallsanläggningar

1 juni 2016

ÅI anser att det finns övertygande skäl utifrån miljö-, klimat- och resurseffektivitetsperspektiv till varför deponiåtervinning ska gynnas.

De skäl som Naturvårdsverket har anfört i promemorian om varför deponiåtervinning inte ska gynnas bygger till stor del på felaktiga antaganden och resonemang och kan inte ligga till grund för ett slutligt ställningstagande i ärendet. Vad Naturvårdsverket anför om skattetekniska skäl till varför skattebefrielse vid återdeponering av restavfall från deponiåtervinning inte ska medges anser ÅI att skälen i sig inte utgör tillräcklig grund för att avvisa förslaget om skattebefrielse. I sak anser ÅI att:
 
- Fortsatt utredning i ärendet inte är nödvändig och att skattelagen snarast bör ändras så att restavfall från deponiåtervinning skattebefrias då restavfallet återförs till deponi.
 
- Naturvårdsverkets avvisande av förslag till skattelättnad vid återdeponering av restavfall från deponiåtervinning går stick i stäv med avfallshierarkins principer och med regeringens ambitioner att ställa om till en cirkulär ekonomi och främja en hållbar produktion samt bidrar negativt till att nå miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö och God bebyggd miljö.
 
- Ytterligare kunskap om nedlagda avfallsanläggningar är inte nödvändig för att skattebefria återdeponering av restavfall från deponiåtervinning.
 
- De mängder metall och mineral som finns tillgängliga i deponier kan inte anses obetydliga jämfört med de material som finns tillgängliga för primär utvinning i berggrunden. Jämförelsen är osaklig.
 
- De organiska och brännbara material som finns tillgängliga i deponier kan ersätta andra bränslen och bidrar därigenom till klimatnytta och att avfallshierarkins princip följs så deponerat avfall förs ett steg uppåt i hierarkin.
 
- Klimat, miljö och samhällsnyttan med deponiåtervinning är väsentligt större än vad som ges utryck för i Naturvårdverkets utredning och talar för att deponiåtervinning ska gynnas för att nå relevanta miljömål och för att följa avfallshierarkins principer.
 
- Återvunna råvaror är i dag inte konkurrenskraftiga gentemot primära råvaror. Skattebefrielse för att gynna deponiåtervinning kan utgöra ett viktigt incitament för att stimulera ökad användning av återvunnen råvara vilket är i enlighet med förslag i EU-kommissionens meddelande om omställning till en cirkulär ekonomi. Deponiåtervinning kommer inte att ske utan politiskt ingripande och införande av styrmedel.
 
- Det kan inte med säkerhet fastställas att skattebefrielse för restavfall från deponiåtervinning vid återdeponering är att betrakta som statsstöd. För det fall det är statsstöd är det sannolikt att stödet är tillåtet och förenligt med den inre marknaden. Vad Naturvårdsverket anför om kontrollbörda för avfallsmottagare för att säkra att stödet endast ges till behörig mottagare anser ÅI att denna fråga kan lösas och i sig inte är ett tillräckligt hinder för att inte införa skattelättnad.