Remissvar Boverkets rapport Byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv

28 oktober 2016

Boverket har i ett regeringsuppdrag redovisat forsknings- och kunskapsläget angående byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv. I rapporten redovisas den betydande andel som resursanvändningen har under en byggnads hela livscykel.

- Det är mycket positivt att resursanvändningens del av klimatpåverkan synliggörs, säger Britt Sahleström, vd för Återvinningsindsutrierna.

Vi anser att frågorna om ökad återvinning och användning av återvunna råvaror måste få en betydligt större tyngd i ambitionen att minska utsläppen av växthusgaser från byggnader. Att ersätta användning av jungfruliga råvaror med återvunna råvaror tillhör en av de mest effektiva åtgärderna att minska klimatpåverkan.

Utdrag äu ÅI:s remissvar:

För att nå framgång med att minska utsläppen av klimatgaser så måste en mer cirkulär materialhantering få större genomslag i byggnadernas hela livscykel. Livscykelanalyser är ett exempel på verktyg att använda, men behöver kompletteras med andra.

ÅI vill därför särskilt lyfta fram att byggnader måste designas för återvinning, att så mycket material som möjligt återanvänds och återvinns vid byggande och rivning samt att återvunna råvaror utnyttjas som råvaror i nya byggnader och byggprodukter.Inte minst är det viktigt att hantera rivningsprocessen så att den underlättar återvinningen till kvalitetssäkrade råvaror. Inte minst är det viktigt att hantera rivningsprocessen så att den underlättar återvinningen till kvalitetssäkrade råvaror. 

Det finns idag ett återvinningsmål att 70 % av bygg- och rivningsavfallet ska återvinnas år 2020, men det saknas motsvarande mål för efterfrågan på dessa material. Här kan en kombinerad politik för en cirkulär ekonomi och minskade utsläpp av växthusgaser driva på denna utveckling.

ÅI föreslår att mål, styrmedel och andra incitament införs som stimulerar alla aktörerna i hela byggvärdekedjan att bidra till en effektivare resursanvändning. 

ÅI välkomnar att rapporten särskilt trycker på den offentliga sektorn roll att driva på utvecklingen. Vi vill lyfta fram vikten av att offentlig sektor kan göra skillnad genom att ställa krav på design för återvinning, ökad återvinning av bygg- och rivningsavfall till kvalitetssäkrade råvaror samt ökad användning av återvunna råvaror i byggprodukter och byggnader.