Remissvar EU:s cirkulära ekonomipaket och avfallsdirektiven

19 februari 2016

ÅI välkomnar EU-kommissionens nya Cirkulära ekonomi-paket, som jämfört med det förslag som kom för ett drygt år sedan har ett betydligt starkare näringspolitiskt fokus på att skapa tillväxt och nya jobb. Förslaget innebär många nya möjligheter för återvinningsbranschen att utveckla återvinningslösningar och bidra till tillväxt och jobbskapande.

Men det behövs mer kraftfulla åtgärder för att ta steget från en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi.

EU-kommissionen presenterade i december 2015 en handlingsplan för en cirkulär ekonomi och förslag till reviderading av sex avfallsdirektiv. Återvinningsindustrierna har lämnat synpunkter till den svenska regeringen inför de fortsatta förhandlingarna om inriktningen i Bryssel. Läs hela remissvaret i filen till höger.

ÅI anser att det är mycket angeläget att EU tar ett helhetsgrepp och säkerställer att det skapas väl fungerande marknader i varje led i värdekedjan i den cirkulära ekonomin. Utan ett sådant synsätt kommer inte konkurrenskraftiga marknader att kunna utvecklas. Det kräver en förändrad syn på avfallsmarknaden, på design av produkter och på konkurrensen mellan återvunna och jungfruliga material. Vi vill därför uppmana regeringen att både i Sverige och på EU-nivå säkerställa att både marknads- och näringspolitiska perspektiv finns med och att detta även är vägledande när avfallsdirektiven behandlas. 

Utrdrag från vårt remissvar:

  • Inför åtgärder som ökar efterfrågan på återvunna råvaror, t ex skattelättnader och andra incitament för de som använder dessa råvaror
  • Ställ krav på design för återvinning av produkter, det ökar återvinningen och kan göra den mer effektiv
  • Sätt mål på och inför åtgärder som leder till att återvinningen av kommersiellt avfall ökar
  • Mål för "muncipal waste" bör ersättas med två separata mål; ettl mål för avfall från hushåll och ett mål för motsvarande fraktioner från förertag och verksamheter. Det  är enda sättet att kunna följa upp återvinningsmålen på samma sätt i alla länder och alla aktörer engageras att uppnå målen. 
  • Inför krav på avfall som ska förbrännas och deponeras först har sorterats, dvs återvinningsbart material har sorterats ut
  • Inför inte en "one size fits"-all-lösning med detaljerade krav för producentansvarssystemen, möjligheter måste finnas för innovation och nya affärsmodeller
  • Materialåtervinning till återvunna råvaror måste prioriteras före "waste to energy" i Energiunionen, materialåtervinningens klimatnytta måste synliggöras i ländernas rapportering av utsläppen av växthusgaser
  • Deinitionerna måste bli tydliga och tolkas på samma sätt i alla länder – det har en avgörande betydelse för att skapa väl fungerande marknader, t ex återanvändning av produkter och komponenter ska inte ingå i definitionen för "muncipal waste" och uppföljningen av återvinningsmålen och begrepopet "final recycling "måste ändras så att uppföljningen kan ske både avseende på vem som genererat avfallet och hur det behandlats.

  • Deponilagstiftningen behöver förändras och mfatta deponiåtervinning, tillfällig lagring för senare återvinning och förbud att depoonera kommersiellt avfall