Remissvar Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper och elutrustning

10 juni 2016

ÅI välkomnar flera av förslagen i Naturvårdsverkets utredning om Genomförande av systemen för producentansvar för förpackningar, returpapper och elutrustning.

Vi anser att marknads- och konkurrensfrågor borde fått större tyngd i utredningens förslag. Vi föreslår därför att definitionen av producenter av returpapper bör vara bredare och omfatta även de som trycker och låter trycka tidningar samt att straffsanktioner ska omfatta alla aktörer på marknaden. Det är också angeläget att tillsynen förstärks.

Sammanfattande synpunkter på förslaget:

  • ÅI tillstyrker den nya definitionen för producent av förpackningar, med motivet att ändringen klarlägger vem som är producent och minskar utrymmet för olika tolkningar
  • ÅI avstyrker förslaget till definition av producent av returpapper med motivet att det begränsar konkurrensen på marknaden för möjligheterna att etablera nya tillståndspliktiga insamlingssystem.
  • ÅI föreslår i stället att alternativ 3 bör väljas som även omfattar de som trycker och låter trycka tidningar, men att det klart ska framgå att företag som Vafab inte kan anses vara producent
  • ÅI ställer sig bakom Naturvårdsverkets bedömning att det inte finns något behov av producentansvar för kontorspapper.
  • ÅI tillstyrker och välkomnar att otillåten miljöverksamhet (ej tillhöra ett tillståndspliktigt insamlingssystem) och förbud att ta befattning med avfallstransport av elavfall straffsanktioneras och införs i kap 29 i miljöbalken
  • ÅI anser att straffsanktionerna ska gälla alla aktörer på marknaden. Förordningen om producentansvar för elutrustning bör ändras så att privata och kommunala aktörer hanteras på ett konkurrensneutralt sätt.
  • ÅI anser att tillsynen av hanteringen av elavfall behöver förstärkas, vilket inte behandlats i konsekvensanalysen.