Remissvar Miljömålsberedningens klimatstrategi för Sverige

21 oktober 2016

Miljömålsberedningen la i juni fram ett delbetänkande med ett förslag till klimatstrategi med ambitiösa klimatmål för Sverige.

- En effektivare resursanvändning och ökad användning av återvunna råvaror är en förutsättning för att uppnå klimatmålen och borde fått ett mycket starkare roll i klimatstrategin, säger Britt Sahleström, vd för Återvinningsindustrierna.

Några utrdrag ur ÅI.s remissvar:

• Vi välkomnar Miljömålsberedningens klimatstrategi med ambitiösa klimatmål för Sverige. Det är positivt att strategin tar sin utgångspunkt i att Sverige ska vara ledande land i det globala klimatarbetet. De är angeläget att strategin genomförs på ett sådant sätt att den skapar konkurrenskraft för Sverige och svenska företag.

• Vi välkomnar också att en mer effektiv resursanvändning lyfts fram som en viktig åtgärd för att uppnå klimatmålen, men beklagar att den inte fått större utrymme. Återvinning av avfall till nya råvaror är en av de mest effektiva klimatåtgärderna och måste få ett betydligt större utrymme i klimatstrategin än dag. Alltför länge har klimatstrategierna haft energianvändningen som huvudsakligt fokus. Men det är först när formerna för materialanvändningen ges prioritet som vinsterna i form CO2-reduktion kan optimeras. Då först kan Sverige bli ett föregångsland.

• Vi föreslår att klimatstrategin kompletteras med mål och styrmedel för att stimulera en ökad användning av återvunna råvaror. Idag har de återvunna råvarorna svårt att konkurrera med de jungfruliga. Överkapaciteten på avfallsförbränning i Sverige påverkar ”prissättning” på avfallsmarknaden och möjligheterna att investera i anläggningar för materialåtervinning. Exempel på styrmedel kan vara sänkt CO2-skatt eller sänkt moms vid användning av återvunna råvaror. 

• Vi välkomnar inriktningen att uppnå nollutsläpp från avfallsförbränning inom el- och fjärrvärmesektorn, och att det behöver utvecklas strategier och styrmedel för att fasa ut förbränning av avfall med fossilt ursprung. Dock bedömer utredningen att nollutsläpp kan komma att uppnås först i slutet av målperioden (närmare 2045). Vi anser att det är mycket angeläget att regeringen så snart som möjligt tar fram styrmedel som ställer krav på att återvinningsbart avfall sorteras ut före förbränning samt att osorterat avfall inte får förbrännas. Osorterat avfall genererar betydande mängder aska. Denna åtgärd kommer snabbt leda till att utsläppen av växthusgaser från förbränning av det avfall som genereras i Sverige kommer att minska. Det ger en tydlig signal till att fortsatt utbyggnad av avfallsförbränningsanläggningar inte är ett hållbart sätt att hantera avfallet i en cirkulär ekonomi. 

Avslutningsvis så föreslår vi också att Sverige bör ta initiativ till att inkludera återvinning och användning av återvunna råvaror i klimatredovisningen.