Remissvar Nya regler för upphandling

2 oktober 2014

ÅI är dock starkt kritisk till att procentsatsen i Teckalkriterierna höjs jämfört med EU-kommissionens ursprungliga förslag på 10 %, som var en mer rimlig nivå. Utvidgningen till 20 % kommer påverka och snedvrida konkurrensen på den konkurrensutsatta avfallsmarknaden ytterligare, till de kommunala bolagens förmån.

ÅI anser också att det måste tydliggöras att Teckalkriterierna ska beräknas på hela den avfallsverksamhet som kommunen bedriver, dvs på koncernens totala omsättning, eller om det finns flera kommunala koncerner på dessas sammanlagda omsättning inom avfallsområdet

Läs sammanfattningen av ÅI:s synpunkter nedan och hela remissvaret i filen till höger 

Återvinningsindustrierna (ÅI) är generellt sett positiv till de nya upphandlingsreglerna.

ÅI är dock starkt kritisk till att procentsatsen i Teckalkriterierna höjs jämfört med EU-kommissionens ursprungliga förslag på 10 %, som var en mer rimlig nivå. Utvidgningen till 20 % kommer påverka och snedvrida konkurrensen på den konkurrensutsatta avfallsmarknaden ytterligare, till de kommunala bolagens förmån. Många kommunala bolag har så stor omsättning mot ägarkommunerna att de ges utrymme att bedriva en mycket omfattande verksamhet på den externa lokala marknaden, långt större än många av de privata återvinningsföretagens verksamhet. De blir därmed en dominerande aktör med risk för korssubventionering, möjlighet att samutnyttja anläggningar, system, personal mm med monopolverksamheten – en möjlighet som inte de privata återvinningsföretagen har.

En än viktigare fråga om procentsatsen höjs är att säkerställa hur den beräknas. Där är förslagen inte tillräckligt tydliga.

ÅI anser att det måste tydliggöras att Teckalkriterierna ska beräknas på hela den avfallsverksamhet som kommunen bedriver, dvs på koncernens totala omsättning, eller om det finns flera kommunala koncerner på dessas sammanlagda omsättning inom avfallsområdet.

Det får inte finnas möjligheter för kommunerna att kringgå regelverket och slippa upphandla genom olika typer av bolagskonstruktioner och transfereringar mellan bolag, t ex i form av koncernbidrag.

Denna fråga är idag aktuell i tre fall, SYSAV, NSR och Renova, där de kommunala bolagen delats upp i ett bolag som säljer tjänster till ägarkommunerna och ett industribolag som säljer tjänster på den externa konkurrensutsatta avfallsmarknaden. Om detta sätt att kringgå regelverket accepteras så blir Teckalkriterierna helt verkningslösa och fyller inte någon funktion.

I lagtexten nedan måste det således klarläggas att ”avtalspartens genomsnittlig totala omsättning” måste avse koncernens/koncernernas hela avfallsverksamhet, dvs inkludera verksamheten i alla juridiska enheter.

LOU, 3 kap. § 11-19

En avtalsparts verksamhetsandel enligt 12 § 2 och 13 § 2 ska bestämmas på grundval av avtalspartens genomsnittliga totala omsättning i fråga om varor, tjänster och byggentreprenader under tre föregående år eller på grundval av ett annat lämpligt verksamhetsbaserat mått grundat på uppgifter under samma tidsperiod.

Om uppgifterna som avses i första stycket inte längre är relevanta eller inte är tillgängliga, får verksamhetsandelen bestämmas på grundval av något annat lämpligt verksamhetsmått. 

ÅI anser vidare att den avslutande texten i fetstil ovan måste säkerställas så att den inte kan tolkas att man kan välja annat verksamhetsmått än det som gäller hela koncernens verksamhet och omsättning. Det ursprungliga direktivets text har en annan lydelse och ÅI anser att den svenska texten bör överensstämma med direktivets innehåll.  

Direktivets artikel 12 punkt 5 andra stycket
När omsättningen, eller det alternativa verksamhetsbaserade måttet såsom kostnader. för de tre föregående åren inte är tillgängliga eller inte längre är relevanta på grund av tidpunkten för den berörda juridiska personens eller upphandlande myndighetens etablering eller inledandet av verksamheten eller en omorganisation av dess verksamheter, är det tillräckligt att företaget kan påvisa att verksamhetsmåttet är trovärdigt, särskilt genom prognoser för verksamheten.

I övrigt ställer sig ÅI bakom Svenskt Näringslivs remissvar.