Utredning föreslår tydligare statligt ansvar för tillsynen

10 juli 2017

Återvinningsindustrierna välkomnar tillsynsutredningens förslag om att staten bör ta ett tydligare och ökat ansvar för styrningen och tillsynen.

Utredningen Miljötillsyn och sanktioner - en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet har presenterats. I april 2016 gav regeringen en särskild utredare i uppgift att se över miljötillsynen och sanktionssystemet i miljöbalken. Syftet var att optimera resurserna och utveckla genomförandet av tillsynen så att den blir mer enhetlig och effektiv och bidrar till att miljökvalitetsmålen nås samt att fler miljöbrott upptäcks, utreds och beivras. 

Återvinningsindustrierna instämmer i behovet av att förbättra miljötillsynen och välkomnar utredningens förslag om att staten bör ta ett tydligare och ökat ansvar för styrningen och tillsynen. Enhetlig och effektiv tillsyn är viktig för miljöarbetet och för en konkurrensneutral och effektiv marknad.