Regeringens skrivelse för bättre tillsyn av transporter av farligt avfall

20 november 2015

Regeringen berättar i en skrivelse hur systemet med tillsyn över transporter med farligt avfall ska förbättras.

Regeringen instämmer i skrivelsen med Riksrevisionens kritik som framfördes i rapporten ”Transporter av farligt avfall – fungerar tillsynen?”. De främsta åtgärderna som regeringen vidtar är ändringar i miljötillsynsförordningen, ändringar som tydliggör tillsynsansvaret över gränsöverskridande avfallstransporter till fem länsstyrelser. De fem länsstyrelserna ska bland annat öka samarbetet med andra länsstyrelser, Kustbevakningen, Polismyndigheten och Tullverket.
 
De fem länsstyrelserna får också ett uppdrag att föreslå hur tillsynen från de samverkande myndigheterna ska kunna fungera dygnet runt. Länsstyrelserna ska också kartlägga arten och omfattningen av illegala avfallstransporter inom sitt tillsynsområde. Kartläggningarna ska identifiera de avfallsströmmar, typer av avfallsanläggningar och geografiska punkter och områden där illegala transporterna oftast förekommer. Förslagen och kartläggningen ska överlämnas till Naturvårdsverket senast den 30 september 2016. 
 
-ÅI välkomnar regeringens åtgärdsförslag för en stärkt tillsyn av avfallstransporter och att den måste fungera dygnet runt. Vi är också mycket positiva till att de utsedda länsstyrelserna får i uppdrag att kartlägga de illegala avfallsströmmarna och transporterna. Vi har länge drivit frågan om att tillsynen behöver förstärkas generellt inom avfallsområdet. Dessa åtgärder är ett viktigt steg i denna riktning. säger Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna.