Ny utredning ”Enhetliga och effektiva system för miljötillsyn och sanktioner”

27 april 2016

Regeringen har den 14 april 2016 beslutat att en särskild utredare ska se över organisationen och ansvarsfördelningen av tillsynen enligt miljöbalken samt sanktionssystemet. Syftet är att optimera resurserna och utveckla genomförandet av tillsynen så att den blir mer enhetlig och effektiv och bidrar till att miljökvalitetsmålen nås samt att fler miljöbrott upptäcks, utreds och beivras.

I uppdraget ingår bland annat att:

  • Utreda om det finns skäl att ändra den övergripande organisationen för tillsynsvägledning och operativ tillsyn, bl.a. utifrån kostnadseffektivitet.
  • Undersöka och bedöma om det finns behov av att ändra eller förtydliga principerna för fördelning av ansvaret för tillsyn.
  • Analysera om det finns behov av ytterligare regler eller andra insatser för att stärka och utveckla samarbetet mellan såväl de centrala tillsynsvägledande myndigheterna som mellan de vägledande och operativa tillsynsmyndigheterna och i det sammanhanget även beakta behoven av stöd för intern samordning vid avvägning mellan olika intressen

Återvinningsindustrierna instämmer i behovet av att förbättra miljötillsynen och välkomnar utredningen. Enhetlig och effektiv tillsyn är viktig för miljöarbetet och för en konkurrensneutral och effektiv marknad.

Särskild utredare blir Kerstin Cederlöf som är chefsjurist på Naturvårdsverket. Uppdraget ska redovisas senast den 28 april 2017.

Kommittédirektivet kan laddas ner som pdf från regeringens webplats.