Utredningen Cirkulär ekonomi föreslår ökat fokus på näringspolitik och svensk konkurrenskraft

22 mars 2017

Idag, den 22 mars, presenterade Ola Alterå utredningen "Från värdekedja till värdecykel - så får Sverige en mer cirkulär ekonomi".

Rapporten presenterades vid ett seminarium, som inleddes av miljöminister Karolina Skog. Hon lyfte  fram att satsningen på cirkulär ekonomi är oerhört viktig för Sveriges och näringslivets långsiktiga konkurrenskraft. Regeringen vill stimulera smarta och innovativa lösningar där digitaliseringen öppnar upp nya möjligheter. Det behövs fler styrmedel som tar oss till en cirkulär ekonomi. Fler samarbeten behövs också mellan stat, kommuner och näringsliv. Hon poängterade att hon ser fram emot många remissvar och gärna från fler företag.

Ola Alterå presenterade rapporten som består av två delar. Förslagen sammanfattas kortfattat nedan.

Del 1. Cirkulär ekonomi för hållbarhet och konkurrenskraft

Förslag: Tillsätt en tidsbegränsad delegation för cirkulär ekonomi. Utredningen föreslår att regeringen måste lyfta omställningen till cirkulär ekonomi till strategisk nivå i nära samverkan mellan stat, näringsliv, regioner, kommuner, forskning och civilsamhälle.

 

Del 2: Styrmedel för ökad nyttjandegrad och återanvändning av konsumentprodukter

Förslag:

·       Öka tillgängligheten för bilpooler

·       Inför ett hyberavdrag (hyra, reparation begagnat) – förväntas leda till 10 000 nya arbetstillfällen

·       Underlätta för hushållen att förebygga avfall 

·       Förebygg avfall i statliga och kommunala verksamheter 

·       Stärk rätten att reklamera undermåliga produkter

·       Stärk förtroendet och öka rättssäkerheten inom begagnathandeln och delningsekonomin.

 

-Det är mycket positivt att utredningen föreslår att Sverige måste ta ett krafttag för att bli ledande inom cirkulär ekonomi och att Näringsdepartementet föreslås få ansvar för att hålla samman detta arbete att stärka den svenska konkurrenskraften inom området. Det är angeläget att de viktiga frågorna om design för återvinning och ökad konkurrenskraft för återvunna råvaror får ett ökat fokus i detta arbete, säger Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna.

 

-När produkter inte längre kan återanvändas och repareras så ska de i så stor utsträckning som möjligt återvinnas gång på gång till högkvalitativa råvaror. Vi hoppas att regeringen nu även initierar en utredning för att ta fram styrmedel som stimulerar en ökad användning av återvunna råvaror och söärkt konkurrenskraft i förhållande till de jungfruliga råvarorna, fortsätter Britt Sahleström. 

 

Läs mer HÄR

Se seminariet och läs rapporten HÄR

 

http://www.regeringen.se/artiklar/2017/03/utredning-foreslar-mer-cirkular-ekonomi-och-mindre-avfall/