Konkurrensverket: Viktiga avgöranden i mål om köp av avfallstjänster från eget bolag

9 juni 2016

Förvaltningsrätten i Stockholm har i två nyligen meddelade domar slagit fast att ägarna till avfallsbolagen Sysav AB respektive NSR AB inte får köpa avfallshanteringstjänster från bolagen med stöd av in house-regeln i LOU. Domstolen går helt på Konkurrensverkets linje och konstaterar att kommunerna inte kan använda in house-regeln i LOU för att ingå avtal med bolagen utan upphandling.

- Det är mycket positivt att det nu klarläggs att in house-regelverket ska räknas på all avfallsverksamhet som bedrivs inom de kommunala bolagen, dvs hela koncernen, och att kommuernna inte kan kringgå upphandlingsregelverket genom att bilda ett särskilt bolag för verksamheten på de konkurrensutsatta marknaden, säger Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna. Vi ser fram emot att fler kommuner nu ska upphandla sin avfallshantering, men framför allt också fundera igenom sin roll på marknaden. 

- Återvinning är en tillväxtbransch där nya företag ständig etableras med innovativa lösningar. Kommunpolitiker borde i stället för att bilda konkurrerande bolag som blir dominerande på den lokala marknaden stimulera att fler företag får chansen att etablera sig, fortsätter Britt Sahleström.

Nedanstående text är från Konkurrensverkets hemsida. Där finns även domarna. Läs mer HÄR.

Sydskånes avfallsaktiebolag, Sysav, och Nordvästra Skånes Renhållnings AB, NSR, är två avfallsbolag som ägs av två olika grupper skånska kommuner. Sysav och NSR driver regionala återvinningsanläggningar och tar emot avfall från sina ägarkommuner.  Genom dotterbolagen Sysav Industri AB respektive NSR Produktion AB säljer avfallsbolagen också tjänster till andra än ägarna. I koncernerna finns därför stora intäkter från bland annat privata bolag från försäljning av el, värme och material som utvinns ur det avfall som omhändertas.

Trots att ägarkommunerna betalar avfallsbolagen mångmiljonbelopp varje år har de inte gjort någon upphandling med annonsering av de tjänster som Sysav och NSR utför. Istället har kommunerna hänvisat till den så kallade in house-regeln i 2 kap. 10 a § LOU (även kallad Teckal-bestämmelsen), som i vissa fall gör det möjligt att köpa från eget bolag utan konkurrensutsättning.

Allt för stora intäkter från andra än ägare

I oktober 2014 inledde Konkurrensverket en utredning för att se om förutsättningarna för att tillämpa in house-regeln var uppfyllda. Det innebar bland annat att pröva om Sysav och NSR bedrev huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med ägarkommunerna. Konkurrensverket gjorde då bedömningen att respektive koncern skulle ses som en helhet och att samtliga intäkter från både moderbolagen och dotterbolagen skulle räknas samman.

Resultatet av sammanläggningen visade att avfallsbolagen hade allt för stora intäkter från andra än ägarkommunerna för att in house-regeln skulle kunna användas. Konkurrensverket bortsåg i sin bedömning från den omorganisation som avfallsbolagen genomfört då de placerade den verksamhet som bedrevs med andra än ägarkommunerna i dotterbolagen.

Köp utan annonsering underkänns

I juni 2015 fattade därför Konkurrensverket tillsynsbeslut som innebar att ägarkommunernas argument för att köpa tjänster från Sysav och NSR utan annonsering underkändes. Besluten gällde samtliga ägarkommuner i Sysav och Höganäs kommun, som är en av sex ägarkommuner i NSR. Besluten överklagades av kommunerna till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Nu har förvaltningsrätten kommit med sina avgöranden och domstolen instämmer alltså helt i Konkurrensverkets beslut. I domarna konstaterar förvaltningsrätten att det skulle vara allt för enkelt att kringgå bestämmelserna i LOU om verksamhet som avfallsbolagen bedriver tillsammans med andra än ägarkommunerna kunde utföras genom dotterbolag för att på så sätt uppfylla in house-regeln.

Ägarkommunernas överklaganden avslås

Domstolen gör därför på samma sätt som i tillsynsbesluten en ”genomlysning” av koncernerna och bedömer moder- och dotterbolagen tillsammans för att se om en tillräckligt stor andel av deras sammanlagda verksamhet bedrivs med ägarna – och precis som Konkurrensverket finner domstolen att så inte fallet. Därför avslår nu förvaltningsrätten ägarkommunernas överklaganden.

Förvaltningsrättens domar har ännu inte vunnit laga kraft och kan alltså fortfarande överklagas av ägarkommunerna.