ÅI:s yttrande; Vägledning från Boverket

30 januari 2015

Boverkets förslag till vägledning Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder.

Vi anser bl a att;
Höjda bullernivåer bör endast utnyttjas i undantagsfall och under en begränsad tid och ses som en temporär lösning som parallellt måste förstärkas med ny mark för industriverksamheter. Översiktsplaneringen har en viktig roll att säkerställa detta.

Ni kan läsa yttrandet i filen som bifogas.